Regulamin Laboratorium Tańca

(szkoły tańca)

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych w Laboratorium Tańca jest akceptacja wszystkich punktów poniższego Regulaminu przez Uczestnika zajęć (w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna).
 2. Dokonanie zapisu na zajęcia oraz zapłata są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Każdy Uczestnik przy pierwszym zapisie na zajęcia zobowiązany jest wypełnić, podpisać i oddać kartę zgłoszeniową (pobierz formularz PDF). W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia, formularz wypełnia rodzic lub opiekunowie.
 4. Zapisując się na zajęcia w Szkole Tańca Uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność.
 5. Szkoła Tańca nie odpowiada za kontuzje Uczestników zajęć.
 6. Szkoła Tańca i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich ze szkoły tańca do domu.
 7. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia Szkoła Tańca nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Warunkiem uczestnictwa w kursach tanecznych grup, młodzieżowych oraz dla dorosłych, jest uiszczenie pełnej opłaty za kurs.
  1. O rezerwacji miejsca na kursie decyduje kolejność wpłat lub data uiszczenia opłaty.
  2. Przy wpłacie należności na konto Uczestnik zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający dokonanie przelewu przed pierwszymi zajęciami.
  3. Jeżeli ilość Uczestników jest mniejsza niż podana w warunkach organizowanego Kursu, organizator zastrzega sobie prawdo rezygnacji z przedsięwzięcia.
  4. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z kursu minimum 7 dni przed jego rozpoczęciem osoba, która wniosła już opłatę otrzyma zwrot wpłaconej kwoty pomniejszony o 10% opłaty manipulacyjnej. Jeśli rezygnacja z zajęć nastąpi po wyżej wymienionym terminie, a przed rozpoczęciem zajęć, zwracana jest kwota w wysokości 50% wniesionej opłaty.
  5. Rezygnacja po rozpoczęciu kursu lub nieobecność na zajęciach nie uprawnia do otrzymania zwrotu wniesionej opłaty.
 9. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.
 10. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek innych środków odurzających.
 11. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi.
 12. Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer na terenie szkoły tańca bez zgody właściciela Szkoły Tańca jest zabronione.
 13. W wyjątkowych przypadkach Szkoła Tańca ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwoza instruktora. Informacja będzie dostępna na stronie internetowej www.laboratorium-tanca.pl lub przekazana Uczestnikom osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail).
 14. Uczestnik zajęć zobowiązany jest dostosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.
 15. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników i innych Uczestników Szkoły Tańca.
 16. Klienci Szkoły Tańca zobowiązani są do czytania bieżących informacji (podawanych na stronie internetowejwww.laboratorium-tanca.pl)
 17. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do Szkoły Tańca i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 18. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć tanecznych, turniejów, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy Uczestnik zajęć wyraża zgodę.
 19. Szkoła jest właścicielem choreografii, powstałych na zajęciach.
 20. Choreografie nie magą być wykorzystywane publicznie bez zgody instruktora.